Etikettarkiv: bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – Hämta bodelningsavtal!

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo - Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor här!Bodelningsavtal sambo – Bodelning är inte något som bara kan ske mellan makar vid skilsmässa eller genom den ena makens frånfälle. Även sambor som permanent flyttar ifrån varandra kan bodela egendom. Det finns emellertid skillnader mellan bodelning mellan makar och bodelning vid upphörande av ett samboförhållande.

Den största skillnaden handlar om vad som enligt lagen betraktas som gemensam egendom och därför ska ingå i bodelningen. Enligt sambolagen är det ”sambornas gemensamma bostad och bohag” som ska ingå i bodelningen, inget annat. Mellan makar kan den egendom som är föremål för bodelningen vara både mer och mindre omfattande än vad som gäller för sambor.

Bodelning sambo

Bodelning mellan sambor ska ske om någon av de samboende begär det, och det senast inom ett år efter samboförhållandets upphörande. Viktigt att notera är att bestämmelserna om bodelning mellan sambor inte gäller om parterna i ett samboavtal har avtalat om annat.

Vid bodelningen ska den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget delas lika mellan parterna. Man kan emellertid göra undantag i det fall en av parterna har ett särskilt behov av att behålla bostaden och/eller delar av bohaget. Om den ena parten så att säga tar över egendom från den andra, ska ersättning normalt betalas i pengar.

Bodelningsavtal sambo

Det är en god idé att dokumentera hur beräkningen av sambornas andelar i den gemensamma egendomen har gått till och hur överföringen av egendomen sker. För att undvika framtida tvister är det klokt att upprätta ett bodelningsavtal. Det finns formkrav för bodelningsavtal, varför det är klokt att använda en färdig mall för bodelningsavtal mellan sambor.

Gemensam bostad

Vad säger då lagen närmare om vad som ska betraktas som en gemensam bostad? Den viktigaste punkten är att bostaden ska ha förvärvats med syftet att den ska vara en permanentbostad för de samboende. Om en av samborna ägde bostaden innan samboförhållandet påbörjades är den inte att anses som en gemensam bostad, och det alldeles oavsett samboförhållandets längd.

Vad gäller det gemensamma bohaget avses framför allt möbler och annan inredning samt hemelektronik. Viktigt att notera är att en bil aldrig kan ingå i bodelning mellan sambor. Inte heller båtar, sommarstugor och annan liknande egendom. Emellertid kan allmänna bestämmelser om samäganderätt bli aktuella.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal som är upprättat speciellt för sambor!

 

Bodelning sambo – Ladda ner bodelningsavtal!

Bodelning sambo

Bodelning sambo - Bodelningsavtal för sambor!Bodelning sambo – När samboförhållandet upphör skall samboegendomen fördelas mellan samborna. Sambolagen reglerar rätten till bodelning av samboegendom, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag.

Bodelning sambo

När ett samboförhållande upplöses ska den egendom som har förvärvats för det gemensamma boendet, samboegendomen, delas lika mellan samborna, förutsatt att en av samborna begär det. Samboegendomen omfattar den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Undantag ska emellertid göras för egendom som är sambornas enskilda egendom genom arv, gåva eller villkor i testamente. Villkor i ett samboavtal kan också medföra undantag från huvudregeln.

Vid en bodelning mellan sambor ska man i praktiken följa samma regler som vid en bodelning vid äktenskapsskillnad. Först gör samborna en utredning av vad som utgör samboegendom. Nästa steg är att avräkna eventuella skulder från samboegendomen. I det sista skedet sker själva utskiftningen av boet. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas lika. Ett undantag gäller om den ena av samborna har ett större behov av den gemensamma bostaden och/eller bohaget än den andra.

En bodelning mellan sambor behöver inte dokumenteras i ett bodelningsavtal, men det finns flera skäl till att ändå göra det. Med ett skriftligt bodelningsavtal finns ett tydligt bevis på att bodelningen är genomförd och en dokumentation på hur den genomfördes. Genom detta kan en av de tidigare samborna inte komma med krav i efterhand. Bodelningsavtalet visar också på de faktiska förmögenhetsöverföringarna samborna emellan, vilket utgör bevis gentemot sambornas respektive borgenärer.

Om en av samborna ska bo kvar i en gemensamt förvärvad fastighet krävs ett bodelningsavtal för att den kvarboende ska kunna ansöka om lagfart som ny ägare till fastigheten.

Om du är osäker på hur du ska upprätta ett bodelningsavtal mellan sambor bör du kontakta en jurist kunnig på området alternativt ladda ner en färdig mall för bodelning mellan sambor. På Juridiskadokument.nu kan du ladda ner en färdig mall med tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att upprätta ett bodelningsavtal enligt alla konstens regler.

En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om en av samborna vägrar att genomföra en bodelning trots att den andra sambon begär detta, kan den sistnämnda sambon ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare.

Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för bodelning mellan sambor!

 

 

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!